VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 14 | Các Quan Xét 15 | Các Quan Xét 16 | Ru-tơ

Các Quan Xét 15:18

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Bởi người bị khát nước quá đỗi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va, mà rằng: Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa sự giải cứu lớn lao nầy; hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát, và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn