VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 19 | Các Quan Xét 20 | Các Quan Xét 21 | Ru-tơ

Các Quan Xét 20:15-16

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Trong ngày đó, người ta tu bộ người Bên-gia-min từ các thành mà đến; số là hai muôn sáu ngàn người nam, đều có tài cầm gươm, không kể dân Ghi-bê-a, được số bảy trăm người tinh-binh. 16 Trong cả dân sự ấy có bảy trăm người tinh-binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc, mà chẳng hề sai trật.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn