VietChristian
VietChristian
nghe.app

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 19 | Các Quan Xét 20 | Các Quan Xét 21 | Ru-tơ

Các Quan Xét 20:16

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Trong cả dân sự ấy có bảy trăm người tinh-binh thuận tay tả. Hết thảy những kẻ đó có tài dùng trành ném đá trúng một sợi tóc, mà chẳng hề sai trật.

(c) 2019 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website