VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 5 | Các Quan Xét 6 | Các Quan Xét 7 | Ru-tơ

Các Quan Xét 6:16

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an như đánh một người vậy.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn