VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giô-suê | Các Quan Xét 5 | Các Quan Xét 6 | Các Quan Xét 7 | Ru-tơ

Các Quan Xét 6:23

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng: Khá yên lòng, chớ sợ chi, ngươi sẽ không chết đâu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn