VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 1 | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 2 Giăng

1 Giăng 2:6

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn