VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Phi-e-rơ | 1 Giăng 2 | 1 Giăng 3 | 1 Giăng 4 | 2 Giăng

1 Giăng 3:14

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn