VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Giăng | 2 Giăng 1 | 3 Giăng

2 Giăng 1:1-3

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa; 2 điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời: 3 nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn