VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Giăng | 2 Giăng 1 | 3 Giăng

2 Giăng 1:4-6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. 5 Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà, không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. 6 Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn