VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Giăng | 2 Giăng 1 | 3 Giăng

2 Giăng 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vả, sự yêu thương là tại làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu, đặng làm theo.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn