VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Giăng | 3 Giăng 1 | Giu-đe

3 Giăng 1:1-4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Trưởng lão đạt cho Gai-út là người yêu dấu, mà tôi thật thương yêu. 2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy. 3 Vì tôi rất lấy làm vui vẻ mà thấy mấy anh em đến đây, làm chứng về anh yêu mến lẽ thật, và về cách anh làm theo lẽ thật ấy là thể nào. 4 Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn