VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | 2 Giăng | 3 Giăng 1 | Giu-đe

3 Giăng 1:4

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Tôi nghe con cái tôi làm theo lẽ thật, thì không còn có sự gì vui mừng hơn nữa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn