VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 18 | Khải-huyền 19 | Khải-huyền 20

Khải-huyền 19:5

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Lại có tiếng từ ngôi đến rằng: Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn