VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2

Khải-huyền 1:6

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn