VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2

Khải-huyền 1:8

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn