VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 20 | Khải-huyền 21 | Khải-huyền 22

Khải-huyền 21:5

21 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn