VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:26

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước:

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn