VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:26-28

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Kẻ nào thắng, và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước: 27 kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó nơi Cha ta. 28 Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn