VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 1 | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3

Khải-huyền 2:7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn