VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 2 | Khải-huyền 3 | Khải-huyền 4

Khải-huyền 3:19

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt; vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn