VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giu-đe | Khải-huyền 6 | Khải-huyền 7 | Khải-huyền 8

Khải-huyền 7:17

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn