VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Các Quan Xét | Ru-tơ 1 | Ru-tơ 2 | Ru-tơ 3 | 1 Sa-mu-ên

Ru-tơ 2:20

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Na-ô-mi đáp cùng dâu mình rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết! Tiếp rằng: Người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn