VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Các Quan Xét | Ru-tơ 2 | Ru-tơ 3 | Ru-tơ 4 | 1 Sa-mu-ên

Ru-tơ 3:10-11

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con! Việc nhân từ con làm lần sau này, lại còn trọng hơn lần trước; vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. 11 Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, chớ sợ chi: ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói; vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn