VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Các Quan Xét | Ru-tơ 3 | Ru-tơ 4 | 1 Sa-mu-ên

Ru-tơ 4:13-15

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng; Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sanh một con trai. 14 Các người đàn bà nói cùng Na-ô-mi rằng: Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại; nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Y-sơ-ra-ên! 15 Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà; vì ấy là dâu bà vẫn thương bà, đã sanh nó cho bà; nàng quí cho bà hơn bảy con trai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn