VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 12 | 1 Sa-mu-ên 13 | 1 Sa-mu-ên 14 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 13:14

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn