VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | 1 Sa-mu-ên 17 | 1 Sa-mu-ên 18 | 1 Sa-mu-ên 19 | 2 Sa-mu-ên

1 Sa-mu-ên 18:26

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Các tôi tớ kể lại những lời nầy cho Đa-vít nghe, thì Đa-vít chìu theo sự buộc ấy mà làm phò mã của vua. Trước kỳ định,

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn