VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sa-mu-ên | 2 Sa-mu-ên 1 | 2 Sa-mu-ên 2 | 2 Sa-mu-ên 3 | 1 Các Vua

2 Sa-mu-ên 2:7

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Nguyện cho tay các ngươi được mạnh, khá tỏ mình ra người hào kiệt; vì Sau-lơ, chúa các ngươi đã thác, và nhà Giu-đa đã xức dầu cho ta làm vua của họ.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn