VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Website, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 519 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 11:44:45
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 505 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 11:40:49
Xem-VM  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Video (Vietnamese), Website, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 1713 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 15:42:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1364 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:54:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Phục Sinh
C:3/23/2000; 1173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:53:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1122 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 974 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 11:53:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1019 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1641 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/6/2020 11:54:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Lễ Tạ Ơn
C:3/23/2000; 2846 xem
Xem lần cuối 8/6/2020 13:51:55
Nhạc và Lời  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.