VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Website, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 650 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 12:37:41
Xem-YT  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Niềm Tin & Cuộc Sống, Lễ Phục Sinh
C:4/18/2014; P: 10/14/2016; 648 xem
Xem lần cuối 1/15/2022 12:21:15
Xem-VM  Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Video (Vietnamese), Website, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 5, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 2011 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 11:56:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1544 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 16:9:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Phục Sinh
C:3/23/2000; 1308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 20:42:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1262 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 12:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1114 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 19:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I
C:3/23/2000; 1157 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 18:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Website, Thiên Ca, Thiên Ca I, Lễ Giáng Sinh
C:3/23/2000; 1798 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 9:55:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê Phước Thiện
Lễ Tạ Ơn
C:3/23/2000; 2946 xem
Xem lần cuối 1/14/2022 10:15:26
Nhạc và Lời  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.