VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Liên Khúc Lễ Thương Khó

Liên Khúc Lễ Thương Khó

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3, Lễ Phục Sinh
C:10/12/2012; 1555 xem 1 lưu
Xem lần cuối 34.01 giây
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đời Người Chóng Qua

Đời Người Chóng Qua

Vô Danh
Liên Lạc Tác Giả, Bạn Hữu Âm Nhạc
C:6/19/2013; 1120 xem
Xem lần cuối 11.65 phút
Xem  Nhắn Tin
Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

Ngài Là Muôn Nhu Cầu Tôi

Dennis Jernigan
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4
C:10/12/2012; 982 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:42:19
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Một Ngày Tươi Mới

Một Ngày Tươi Mới

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4
C:10/12/2012; 842 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:42:15
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3
C:10/11/2012; 724 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:33:12
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Ngài Ban Cho Thêm Ơn

Annie Johnson Flint
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2, Lễ Tạ Ơn
C:10/12/2012; P: 10/31/2015; 2055 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2017 2:33:7
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Lo Gì

Lo Gì

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 4
C:10/12/2012; 1193 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:33:2
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Đi Từng Bước

Đi Từng Bước

Albert B. Simpson
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 2
C:10/12/2012; P: 11/4/2015; 1484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2017 2:32:54
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 227 xem
Xem lần cuối 12/17/2017 2:32:16
Xem-YT  Nhắn Tin
Biết Đến Danh, Giê-xu

Biết Đến Danh, Giê-xu

//Nhạc sĩ?
Video (Vietnamese), Liên Lạc Tác Giả, Thánh Ca Hội Thánh Orange, Thánh Ca Hội Thánh Orange 3
C:10/12/2012; 1049 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2017 2:32:1
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.