VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 364 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 6:47:31
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:6/23/2017; 358 xem
Xem lần cuối 7/13/2018 3:33:17
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Henry Smith
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net, Lễ Tạ Ơn
C:5/11/2017; P: 12/15/2017; 220 xem
Xem lần cuối 7/15/2018 11:55:29
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 398 xem
Xem lần cuối 7/6/2018 23:0:5
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.