VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

YouTube

Dâng Trọn Cho Giê-xu

Lê Phước Thiện
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:9/22/2017; P: 9/24/2017; 383 xem
Xem lần cuối 9/18/2018 8:26:34
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

Vĩnh Phúc
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:6/23/2017; 368 xem
Xem lần cuối 9/16/2018 11:13:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ơn Chúa Lòng Ghi Sâu

Henry Smith
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net, Lễ Tạ Ơn
C:5/11/2017; P: 12/15/2017; 234 xem
Xem lần cuối 9/19/2018 10:29:44
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Chỗ Kẽ Đá Vững An

Fanny J. Crosby
Liên Lạc Tác Giả, vhope.net
C:3/16/2017; P: 6/25/2017; 413 xem
Xem lần cuối 9/17/2018 8:23:3
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Nhạc

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.