VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Giăng 13:15; 1 Ti-mô-thê 4:12; 1 Phi-e-rơ 2:21
Hoa Phụng Tiên
C:6/30/2018; 112 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 3:58:38
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:1b
Triệu Dũng
C:7/14/2016; 202 xem
Xem lần cuối 3/26/2020 10:15:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:34-35
Tiểu Minh Ngọc
C:3/14/2016; 221 xem
Xem lần cuối 2/27/2020 1:30:42
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; P: 1/8/2019; 108 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 6:16:30
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35; Rô-ma 12:9-10
Tiểu Minh Ngọc
C:3/25/2020; 11 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 3:14:27
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:4-5,12-15
Hoa Phụng Tiên
C:3/12/2019; 40 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 6:41:22
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:4-5,12-15
Hoa Phụng Tiên
C:7/23/2018; 71 xem
Xem lần cuối 3/14/2020 4:29:48
Đọc  Chia sẻ
Giăng 15:12; Giăng 13:34; 1 Giăng 4:7
Tiểu Minh Ngọc
C:1/20/2016; P: 4/22/2017; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 10:15:26
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13

Trang Chủ | Vườn Thơ