VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Ghét

Lu-ca 14:26
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 9/15/2021; 633 xem
Xem lần cuối 1/16/2022 16:3:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Thánh Kinh Và Tôi.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm