VietChristian
VietChristian
svtk.net

Autumn Photo

Đối Xử Tốt Cho Những Ai Chống Đối

Lu-ca 6:27-29; Ma-thi-ơ 5:10-12
Rick Warren
C:3/22/2018; P: 3/25/2020; 629 xem
Xem lần cuối 0.32 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 6, Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6, Ma-thi-ơ 5.

Website, Gây Dựng Niềm Tin.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc