VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Người Xứng Đáng Hưởng Ơn Khoan Hồng

Lu-ca 23:39-43; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Châu An Phước
C:7/12/2010; P: 7/3/2021; 816 xem
Xem lần cuối 0.53 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Văn Phẩm trong Lu-ca 23, Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Website, Tin Lành.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm | Liên Lạc