VietChristian
VietChristian
svtk.net

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2018; 89 xem
Xem lần cuối 1/11/2020 8:47:22
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:12
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/1/2018; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 6:8:3
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32; 1 Cô-rinh-tô 13:4-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/31/2018; 100 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 3:40:11
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:6-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/30/2018; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 3:29:43
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/27/2018; 98 xem
Xem lần cuối 12/20/2019 12:43:24
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 5:4-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/26/2018; 103 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 9:30:48
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 3:14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/25/2018; 131 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/6/2020 4:38:32
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 3:9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/24/2018; 109 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 20:57:50
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:7/23/2018; 106 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/24/2019 16:53:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  14 / 14  Tiếp  Cuối

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm