VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 119:16
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/13/2019; 38 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:57:51
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 12:4-5; Ga-la-ti 3:28
Rick Warren
C:3/2/2019; 69 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 9:49:30
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:112; Công-vụ các Sứ-đồ 7:23; 1 Giăng 2:16; 2 Cô-rinh-tô 10:3-5
Rick Warren
C:3/7/2019; 53 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 16:20:10
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:4; Thi-thiên 142:3
Rick Warren
C:2/23/2019; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 23:14:31
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:32
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/11/2019; 35 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 20:3:3
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 31:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/14/2019; 109 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 19:46:6
Đọc  Chia sẻ
Dân-số Ký 14:1-2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11; Ê-sai 43:18-19
Joyce Meyer
C:3/7/2019; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/23/2019 16:15:4
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 6:5
Rick Warren
C:2/7/2019; 103 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 20:6:46
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:13,15; 2 Ti-mô-thê 2:24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/27/2019; 52 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 19:24:22
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 12:11; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Giăng 12:31-32
Terry Law
C:2/24/2019; 58 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 9:51:55
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 292  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm