VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Châm-ngôn 21:13; Giê-rê-mi 13:23; Giăng 19:19; Ga-la-ti 5:26; Hê-bơ-rơ 6:19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/17/2020; 45 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 16:48:19
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 43:18-19
John Bevere
C:10/17/2020; 55 xem
Xem lần cuối 12/3/2020 13:8:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 130:5
Rick Warren
C:10/17/2020; 85 xem
Xem lần cuối 12/3/2020 13:15:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/17/2020; 46 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 16:44:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:10
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/17/2020; 50 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 17:29:56
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 7:14-25
Bill Bright
C:7/13/2017; P: 10/11/2020; 286 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 3:54:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 7:17-29
M. Jeudi
C:3/9/2018; P: 10/11/2020; 218 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 2:48:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:10; 1 Cô-rinh-tô 4:18; Hê-bơ-rơ 11:1; Ma-thi-ơ 24:35
Ulf Ekman
C:7/11/2015; P: 10/11/2020; 453 xem
Xem lần cuối 12/2/2020 2:6:25
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:44-45; Hê-bơ-rơ 12:3
Jim Liebelt
C:2/26/2015; P: 10/11/2020; 429 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 4:11:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 8:34,51; Giăng 12:24; Giăng 14:6; 1 Phi-e-rơ 2:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/10/2020; 42 xem
Xem lần cuối 12/5/2020 0:29:35
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 367  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm