VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Xong Rồi

Giăng 19:30
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/23/2018; 39 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:27:8
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lẽ Thật Về Ân Sủng Ít Được Biết Đến

2 Cô-rinh-tô 12:9; 2 Phi-e-rơ 1:2-3; Công-vụ các Sứ-đồ 11:23
John Bevere
C:11/22/2018; 51 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 14:19:38
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cách Nào Tin Cậy Chúa Trong Thời Điểm Đau Khổ

Ê-sai 55:8-9
Rick Warren
C:11/22/2018; 66 xem
Xem lần cuối 1/19/2019 14:16:16
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tạ Ơn Chúa – Một Bài Thơ Lục Bát Đầy Cảm Hứng!

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2018; 88 xem
Xem lần cuối 1/17/2019 4:27:11
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/22/2018; 61 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 19:42:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Cảm Tạ Chúa

Ê-phê-sô 5:19-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/21/2018; 44 xem
Xem lần cuối 1/16/2019 11:50:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Mới Lại (Kỳ 2)

Rô-ma 12:6-8
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/20/2018; 33 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 15:27:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đáng Sợ Lạ Lùng

Thi-thiên 139:14
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:11/19/2018; 22 xem
Xem lần cuối 1/15/2019 10:25:26
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Làm Mới Lại (Kỳ 1)

Rô-ma 12:4-5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/19/2018; 36 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2019 10:47:57
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đức Tin, Tình Yêu, Và Lòng Biết Ơn

Bạch-Tuyết
C:11/18/2018; 53 xem
Xem lần cuối 1/14/2019 12:5:22
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 286  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm