VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ga-la-ti 5; Rô-ma 8:14; Cô-lô-se 3:15; Phi-líp 4:7
John Bevere
C:6/5/2020; 220 xem
Xem lần cuối 1.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 2:17; Gióp 23: 9-10, 13-14
Rick Warren
C:11/28/2017; P: 11/28/2020; 194 xem
Xem lần cuối 5.84 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:24
Yonggi Cho
C:8/22/2020; 158 xem
Xem lần cuối 8.36 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nê-hê-mi 6:3-4
Rick Warren
C:5/30/2021; 69 xem
Xem lần cuối 8.53 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:27
Rick Warren
C:12/9/2017; P: 12/9/2020; 168 xem
Xem lần cuối 17.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-17
M. Jeudi
C:11/7/2013; 409 xem
Xem lần cuối 19.16 phút
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Rick Warren
C:5/9/2019; P: 11/19/2019; 329 xem
Xem lần cuối 19.38 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 23:34,43; Giăng 19:26; Ma-thi-ơ 27:46
Oral Roberts
C:1/16/2011; P: 7/24/2020; 523 xem
Xem lần cuối 25.58 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/20/2017; P: 5/25/2021; 168 xem
Xem lần cuối 27.31 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:9
M. Jeudi
C:11/3/2016; 161 xem
Xem lần cuối 28.51 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm