VietChristian
VietChristian
svtk.net
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:8/31/2018; P: 5/30/2021; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 36.39 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 14:30
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:10/2/2019; P: 10/3/2019; 351 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.41 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:4-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/18/2019; P: 4/28/2022; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.84 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 17:15; Lu-ca 12:15
Rick Warren
C:9/22/2018; P: 1/15/2020; 497 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2.19 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:13; Truyền-đạo 7:9; Ma-thi-ơ 6:14-15
Rick Warren
C:8/1/2019; 385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.26 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Giăng 14:18
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:9/11/2020; 248 xem
Xem lần cuối 6.72 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 6:31
Rick Warren
C:9/13/2018; P: 2/14/2020; 425 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8.79 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rebecca St. James
C:4/3/2011; 504 xem
Xem lần cuối 8.87 phút
Đọc  Chia sẻ
Reinhard Bonnke
C:12/12/2013; 511 xem
Xem lần cuối 15.07 phút
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 4:3; Ê-phê-sô 4:15
John Bevere
C:12/21/2017; P: 3/25/2022; 257 xem
Xem lần cuối 15.59 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm