VietChristian
VietChristian
svtk.net
Lu-ca 1:6,76
VPNS
C:12/1/2023; 77 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 23:7:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 50:14,23; Ma-thi-ơ 14:19; Ma-thi-ơ 15:36; Ma-thi-ơ 26:26-28; 1 Ti-mô-thê 1:12-13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/23/2023; 98 xem
Xem lần cuối 12/5/2023 14:47:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:20
Billy Graham
C:11/22/2023; 76 xem
Xem lần cuối 12/5/2023 5:29:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:10; Gia-cơ 1:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/21/2023; 92 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 14:52:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 40&12-14,23,23; Thi-thiên 107:8; Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/20/2023; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/5/2023 15:52:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 138:1-2
VPNS
C:11/1/2023; 103 xem
Xem lần cuối 12/4/2023 14:6:14
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 139:13-14; 1 Cô-rinh-tô 9:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/24/2022; 302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/2/2023 13:41:7
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 50:14,23; Thi-thiên 103:2-5; Mác 6:41; Cô-lô-se 3:15,17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2022; 284 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2023 2:28:23
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Bạch-Tuyết
C:11/14/2022; 193 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2023 10:52:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20
VPNS
C:11/1/2022; 245 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 14:29:5
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm