VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Thi-thiên 104:30; Đa-ni-ên 5:23
VPNS
C:11/25/2019; P: 11/27/2019; 153 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 1:9:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 103:2; Thi-thiên 139:14; 1 Ti-mô-thê 4:4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2019; 137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2020 16:30:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:11/19/2019; 67 xem
Xem lần cuối 3/4/2020 23:13:10
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/18/2019; 127 xem
Xem lần cuối 3/14/2020 12:0:31
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Good News
C:11/17/2019; 154 xem
Xem lần cuối 3/28/2020 3:8:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Good News
C:11/16/2019; 78 xem
Xem lần cuối 3/16/2020 11:36:15
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Rô-ma 8:32; 1 Ti-mô-thê 6:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/9/2019; P: 11/10/2019; 187 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 19:32:49
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:19-20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:11/4/2019; 106 xem
Xem lần cuối 4/1/2020 18:45:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:6; Thi-thiên 147:7a; Cô-lô-se 3:15c; Ê-phê-sô 5:20
VPNS
C:11/1/2019; P: 10/30/2019; 139 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 6:45:8
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:20
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:10/28/2019; 84 xem
Xem lần cuối 3/17/2020 0:16:45
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm