VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 5:38-39; Công-vụ các Sứ-đồ 26:14-15; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23; 1 Giăng 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/8/2020; 112 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 20:51:32
Đọc  Chia sẻ
Gióp 12:10; Châm-ngôn 15:3; Thi-thiên 104:33; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/31/2020; 89 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 21:47:53
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:22-24
Bạch-Tuyết
C:1/27/2020; 36 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 17:23:32
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:4; Lu-ca 12:16-21; 2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/23/2020; 77 xem
Xem lần cuối 6/28/2020 11:5:27
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:2-3
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/22/2020; 100 xem
Xem lần cuối 7/3/2020 21:14:20
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 1; Thi-thiên 23; Thi-thiên 90; 2 Ti-mô-thê 1:3-5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2020; 105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/26/2020 21:48:23
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 42:5
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/15/2020; 108 xem
Xem lần cuối 7/2/2020 22:55:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
VPNS
C:1/14/2020; 87 xem
Xem lần cuối 6/23/2020 6:6:52
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/12/2020; 121 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 14:16:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12; Công-vụ các Sứ-đồ 17:25-27; Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/7/2020; P: 1/11/2020; 172 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2020 19:32:27
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm