VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Ê-phê-sô 5:23; Sáng-thế Ký 2:18; Châm-ngôn 12:4a
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/11/2018; P: 3/9/2021; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 15:51:40
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:1-12; Giăng 10:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:3/2/2021; 79 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 19:27:33
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:11-12,29; Ga-la-ti 5:22
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/17/2021; 117 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 3:41:27
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 27:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/15/2021; 228 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 22:8:39
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ca-thương 3:23; Thi-thiên 146:2; Thi-thiên 1:3
Mục Sư Hoàng Siêu
C:1/17/2014; P: 2/10/2021; 662 xem
Xem lần cuối 10/14/2021 13:9:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 51:10; Rô-ma 12:2; 2 Cô-rinh-tô 4:16; 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ê-phê-sô 5:23-24
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 135 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 18:54:47
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-27; Khải-huyền 19:7,9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/6/2021; 97 xem
Xem lần cuối 10/16/2021 18:54:40
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:1/30/2021; 92 xem
Xem lần cuối 9/30/2021 8:34:38
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 9:5-6; Ma-thi-ơ 22:37-39; Giăng 4:24; Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/24/2021; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 23:52:55
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 121:3-4; Ma-la-chi 3:6; Gia-cơ 4:13-15; Hê-bơ-rơ 13:8
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/21/2021; 127 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 22:21:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm