VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

YouTube

Nắm lấy lẽ thật cao quý của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 26 xem
Xem lần cuối 6/20/2021 12:37:20
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Trận Thư Hùng trên núi Cạt-mên - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 9 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 6:39:59
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Trần Đình Hân
C:11/12/2020; 267 xem
Xem lần cuối 6/15/2021 5:55:25
Xem  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:5/9/2021; 51 xem
Xem lần cuối 6/20/2021 23:39:10
Xem  Chia sẻ
YouTube

Sứ mạng của Chúa đối với phụ nữ

TLM / 🔗
C:5/7/2021; 43 xem
Xem lần cuối 6/13/2021 11:18:19
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:3/14/2021; 102 xem
Xem lần cuối 6/20/2021 15:12:57
Xem  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2020; 344 xem
Xem lần cuối 50.26 phút
Xem  Chia sẻ
YouTube

Cầu xin với Chúa

TLM / 🔗
C:5/6/2021; 42 xem
Xem lần cuối 6/19/2021 12:2:49
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Trái tim cứu sống

TLM / 🔗
C:5/6/2021; 40 xem
Xem lần cuối 6/17/2021 23:23:51
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng
C:3/27/2021; 79 xem
Xem lần cuối 6/20/2021 15:12:41
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 51  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.