VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
YouTube

Đức Chúa Trời ở đó - Giê-hô-va Shammah

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 90 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 11:49:31
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Khi một Quốc Gia khước từ quyền cai trị của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 127 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 1:38:56
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:10/17/2020; 167 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 20:42:17
Xem  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 1- Hy Vọng Của Đa Vít Thời Thiếu Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 72 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 20:45:10
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 2 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Tráng Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 72 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 4:7:59
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 3 - Tinh Thần Ngợi Khen Của Đa Vít - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 77 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 19:22:34
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 4 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Lão Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 79 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 2:40:20
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 1- Năng Quyền Từ Thánh Linh - Mục Sư Nguyễn Hữu Bình

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 76 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 12:53:14
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 2 - Khi Năng Quyền Đạo Sự Sống Vận Hành - Mục Sư Nguyễn Hữu Bình

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 76 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 8:16:6
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 3 - Chứng Nhân Trong Linh Quyền - Mục Sư Nguyễn Hữu Bình

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 75 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 12:25:9
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  15 / 54  Tiếp  Cuối

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.