VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

HĐGH 44 - 2019 - HĐ Truyền Giáo - Special Music

TLTV / 🔗
C:10/28/2020; 5 xem
Xem lần cuối 11/26/2020 16:25:39
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Lợi ích của sự thờ phượng thật - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/25/2020; 13 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 20:52:40
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Hóa - Giê-hô-va Yekaddia

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 25 xem
Xem lần cuối 12/3/2020 23:12:20
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Những nguyên tắc về sự lựa chọn - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 23 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 6:49:11
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Đức Chúa Trời ở đó - Giê-hô-va Shammah

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 14 xem
Xem lần cuối 12/3/2020 10:14:47
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Khi một Quốc Gia khước từ quyền cai trị của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 27 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 2:52:19
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:10/17/2020; 39 xem
Xem lần cuối 12/1/2020 18:29:9
Xem  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 1- Hy Vọng Của Đa Vít Thời Thiếu Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 18 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 11:42:18
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 2 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Tráng Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 15 xem
Xem lần cuối 12/2/2020 7:16:1
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 3 - Tinh Thần Ngợi Khen Của Đa Vít - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 19 xem
Xem lần cuối 12/4/2020 3:42:21
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 48  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.