VietChristian
VietChristian
mucsu.org
YouTube

Bài 1: Nuôi Dạy Con Theo Lời Chúa (Gs Fisher Ánh Tuyết)

ATF / 🔗
C:11/9/2022; 87 xem
Xem lần cuối 2/14/2024 12:50:11
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vốn liếng yêu thương

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 99 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 5:47:34
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 100 xem
Xem lần cuối 2/15/2024 4:32:46
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 95 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 5:47:37
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin tha tội lỗi cho chúng con

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 96 xem
Xem lần cuối 2/20/2024 20:31:32
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 92 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 5:47:40
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nước Thiên Đàng đang đến gần

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 98 xem
Xem lần cuối 2/21/2024 0:0:1
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nên tôn thờ Thượng Đế nào?

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 94 xem
Xem lần cuối 2/20/2024 8:51:37
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ý Chúa được nên

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 90 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 5:47:58
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Lạy Cha - Abba

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 86 xem
Xem lần cuối 2/12/2024 5:48:0
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 82  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.