VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Gia-cơ 4:8
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 204 xem
Xem lần cuối 6.30 phút
Xem  Chia sẻ
STHV / Mục Sư Bùi Đức Nguyên
C:6/22/2014; 308 xem
Xem lần cuối 9.55 phút
Xem  Chia sẻ
STHV / STHV
C:8/18/2012; 508 xem
Xem lần cuối 25.95 phút
Xem  Chia sẻ
TLM / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/31/2018; 110 xem
Xem lần cuối 26.47 phút
Xem-VM  Chia sẻ
STHV / STHV
C:12/25/2011; 801 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:57:3
Xem  Chia sẻ
STHV / STHV
C:8/22/2010; 1025 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:36:25
Xem  Chia sẻ
STHV / STHV
C:8/13/2011; 1090 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:27:29
Xem  Chia sẻ
TLM / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/1/2018; 124 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 2:23:40
Xem-VM  Chia sẻ
Khải-huyền 2:5
VHVNT / Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/2/2017; P: 4/7/2017; 228 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 1:50:41
Xem  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 687 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 1:44:50
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.