VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

YouTube

Nắm lấy lẽ thật cao quý của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 55 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 18:41:32
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Hành động thờ phượng thuần khiết - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 32 xem
Xem lần cuối 7/31/2021 17:2:56
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Trận Thư Hùng trên núi Cạt-mên - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 24 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 3:11:37
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Thập tự giá của Chúa Giê-su - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 20 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 19:57:22
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Sự phản bội trước một tình yêu thuần khiết - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/6/2021; 21 xem
Xem lần cuối 7/29/2021 13:31:18
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Tình yêu tận hiến dành cho Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/5/2021; 19 xem
Xem lần cuối 7/27/2021 22:31:16
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Mở rộng đức tin của chúng ta -Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:6/5/2021; 17 xem
Xem lần cuối 7/19/2021 17:45:56
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Sứ mạng của Chúa đối với phụ nữ

TLM / 🔗
C:5/7/2021; 57 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 7:29:34
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Mô hình phục hưng theo Thánh Kinh - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:5/7/2021; 37 xem
Xem lần cuối 7/30/2021 5:51:9
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Cầu xin với Chúa

TLM / 🔗
C:5/6/2021; 52 xem
Xem lần cuối 7/31/2021 16:42:55
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 29  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.