VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
YouTube

Vốn liếng yêu thương

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 69 xem
Xem lần cuối 9/21/2023 16:38:32
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 68 xem
Xem lần cuối 9/23/2023 5:20:59
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 67 xem
Xem lần cuối 9/28/2023 15:36:24
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin tha tội lỗi cho chúng con

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 67 xem
Xem lần cuối 9/26/2023 5:13:41
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 64 xem
Xem lần cuối 9/29/2023 11:6:6
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nước Thiên Đàng đang đến gần

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 69 xem
Xem lần cuối 9/25/2023 20:30:14
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nên tôn thờ Thượng Đế nào?

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 64 xem
Xem lần cuối 9/29/2023 10:54:47
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ý Chúa được nên

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 63 xem
Xem lần cuối 9/29/2023 14:7:17
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Lạy Cha - Abba

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 56 xem
Xem lần cuối 9/30/2023 12:54:42
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ý nghĩa về bài "Cầu Nguyện Chung"

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 58 xem
Xem lần cuối 9/30/2023 0:15:13
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.