VietChristian
VietChristian
svtk.net
YouTube

Vốn liếng yêu thương

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 101 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 0:13:13
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 102 xem
Xem lần cuối 2/27/2024 11:14:42
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin chớ để chúng con bị cám dỗ

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 97 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 11:18:27
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin tha tội lỗi cho chúng con

TLM / 🔗
C:11/2/2022; 97 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 7:28:26
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 95 xem
Xem lần cuối 2/25/2024 3:43:0
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nước Thiên Đàng đang đến gần

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 99 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 11:18:2
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Nên tôn thờ Thượng Đế nào?

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 96 xem
Xem lần cuối 2/25/2024 8:21:48
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ý Chúa được nên

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 93 xem
Xem lần cuối 2/23/2024 23:11:44
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Lạy Cha - Abba

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 88 xem
Xem lần cuối 2/25/2024 22:28:51
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Ý nghĩa về bài "Cầu Nguyện Chung"

TLM / 🔗
C:11/1/2022; 92 xem
Xem lần cuối 2/26/2024 18:17:2
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 47  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.