VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Praise 2 - Ca Ngợi Đặc Biệt

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 74 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 17:13:11
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Praise 3 - Ca Ngợi và Thờ Phượng

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 72 xem
Xem lần cuối 10/24/2021 2:33:43
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Praise 4 - Nầy Là Chuyện Ký Tôi - Blessed Assurance - Mỹ Dung

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 69 xem
Xem lần cuối 10/10/2021 18:28:45
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Praise 5 - Mùa Gặt - Issac Thai

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 65 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 4:15:34
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Praise 6 - Đứng Trên Lời Hứa

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 82 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 1:45:53
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Lễ Tấn Phong Mục Sư

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 66 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 11:37:56
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

HDGH 2019 - Lễ Khai Mạc - Bài Giảng - MS Lê Vĩnh Thạch

TLTV / 🔗
C:8/14/2020; 64 xem
Xem lần cuối 10/21/2021 15:4:41
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Mukilteo Church Dedication - 1 of 3

TLTV / 🔗
C:7/9/2020; 68 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 22:49:40
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Thơ - Chúa Là Số 1 - Mục Sư Hồ Hiếu Hạ - 1983

TLTV / 🔗
C:6/27/2020; 75 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 12:17:1
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Happy Mother''s Day

TLTV / 🔗
C:5/11/2020; 69 xem
Xem lần cuối 10/15/2021 14:44:26
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.