VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Chiên Không Người Chăn

Ma-thi-ơ 9:35-38
VPNS
C:1/20/1992; 861 xem
Xem lần cuối 1.55 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net