VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Những Việc Lớn Tại An-ti-ốt

Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30
VPNS
C:9/23/1992; 805 xem
Xem lần cuối 2.07 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 11.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net