VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Autumn Photo

Sự Chết Vô Quyền Trên Chúa Giê-xu

Công-vụ các Sứ-đồ 2:22-24
VPNS
C:4/14/1993; 533 xem
Xem lần cuối 1.10 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net